ലൂക്ക ക്വിസ്

ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്വിസ് പരിപാടിയാണിത്. വിവിധ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കു പുറമെ  അധികവിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മൾട്ടിമീഡിയ ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കൂ…

 

സി.വി.രാമൻ ക്വിസ്

 

ഗലീലിയോ ഗലീലി – ക്വിസ്

 
 

Science in India Quiz

ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ക്വിസ്

പഴം പച്ചക്കറി ക്വിസ്

 

പൂക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വിസ്

കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കുള്ള ക്വിസ്

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്

ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ മൂലകങ്ങൾ

%d bloggers like this: