ലൂക്ക ചോദ്യപ്പൂക്കളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

പഠിക്കൂ

വിജയിക്കൂ

പങ്കുവെയ്ക്കൂ

?

ലൂക്ക ചോദ്യപ്പൂക്കളം

പ്രിയ്യപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരേ,   ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിലാണ്. ശാസ്ത്രവുമാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധായുധം. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും ഗവണ്മെന്റിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം.ഈ സമയം മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം . ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കൊപ്പം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും , ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും ,കവിതകൾ എഴുതിയും , നല്ല സിനിമകൾ കണ്ടും ,പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം നടത്തിയും  നമുക്ക് സമയം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ മാസികയായ ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന Science In Action പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ചോദ്യപ്പൂക്കളത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം

#ScienceInAction

Ask Luca

ഓർമ്മ പരീക്ഷകളാണ് എവിടെയും. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യോത്തര പംക്തി ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്കയിൽ ആരംഭിക്കയാണ്. ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെയായത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങിനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിസ്മയം കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ലൂക്കയിലേക്ക് പങ്കുവെയ്ക്കൂ. അവയുടെ ഉത്തരം തേടാൻ ലൂക്കയുടെ വിദഗ്ധ ടീം സഹായിക്കും. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വായനക്കാർക്കും ഉത്തരം നല്കാൻ കഴിയും.