ലൂക്ക ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം

പഠിക്കൂ

വിജയിക്കൂ

പങ്കുവെയ്ക്കൂ

?

ലൂക്ക ക്വിസിനെക്കുറിച്ച്‌

പ്രിയ്യപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരേ,  നാമേവരും വലിയൊരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തിൽക്കൂടി കടന്നു പൊയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും ഗവണ്മെന്റിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം.ഈ സമയം മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം . പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും , ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും ,കവിതകൾ എഴുതിയും , നല്ല സിനിമകൾ കണ്ടും , ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ ചെയ്തും നമുക്ക് സമയം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ മാസികയായ ലൂക്ക, പരിഷത്തിന്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐ ആർ ടി സിയും, യൂണിസെഫുമായി സഹകരിച്ച് യുറീക്ക നടപ്പാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സയൻസ് ക്വിസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

യുറീക്കയെന്നാൽ കണ്ടെത്തൽ

  • പാഠഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പവും അതിനപ്പുറവും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം
  • കഥകൾ പോലെ വായിച്ചു പോകാവുന്ന ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ
  • കുട്ടികൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ
  • ചെയ്തു നോക്കാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അറിവു നിർമ്മിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പ്രകൃതി പാഠപുസ്തകമാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്... യുറീക്കപോലെ യുറീക്ക മാത്രം