ലോക പരിസര ദിനം ജൂൺ 5

കൃതി @ പ്രകൃതി – പരിസരദിന മത്സരം – വിജയികൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായ ഐ.ആർ.ടി.സി-യും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സയൻസ് പോർട്ടലായ ലൂക്കയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച കൃതി@പ്രകൃതി മത്സരങ്ങളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം
മത്സരഫലം

ചാന്ദ്രദിന പരിപാടികൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും ബാലവേദിയും ജൂലായ് 21 ചാന്ദ്രദിനത്തിന് വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ചാന്ദ്രദിനക്കുറിപ്പ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ക്വിസ്സ് ചാന്ദ്രദിനം - വീഡിയോകൾ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ലൂക്കയുടെ...