ലൂക്ക ക്വിസ്

ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്വിസ് പരിപാടിയാണിത്. വിവിധ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കു പുറമെ  അധികവിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മൾട്ടിമീഡിയ ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കൂ... ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ക്വിസ് വ്യാഴവട്ടം-ക്വിസ്   ശനിവട്ടം-ക്വിസ് ജൈവകേരളം-ക്വിസ് ബഹിരാകാശവാരം -ക്വിസ് പൂക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വിസ് കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കുള്ള ക്വിസ്...

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ

ലൂക്ക ക്വിസ്

ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്വിസ് പരിപാടിയാണിത്. വിവിധ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കു പുറമെ  അധികവിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മൾട്ടിമീഡിയ...

ലൂക്ക പസിലുകൾ

അസാധ്യം എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നതും എന്നാൽ സാധ്യമാണ് എന്ന് ഒന്നു ശ്രമിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നതും ആയ ബുദ്ധിപരമായ...

Ask.Luca

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca. ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ശേഷിയും വിമർശനാത്മകബോധത്തോടെയുള്ള...

ലൂക്കയിലെന്തുണ്ട് ?

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സയൻസ് പോർട്ടലായ ലൂക്കയുടെ വിവിധ വെബ്പേജുകൾ ലൂക്ക വെബ്സൈറ്റ് കാണാം ലൂക്കയിലെന്തുണ്ട് ?...