ലൂക്ക സയന്‍സ് ക്വിസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം

പഠിക്കൂ

വിജയിക്കൂ

പങ്കുവെയ്ക്കൂ

?

ലൂക്ക സയൻസ് ക്വിസിനെക്കുറിച്ച്

2019 ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷമാണ് (IYPT – International Year of the Periodic Table). ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ‘ലൂക്ക’ ഒരുക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ ഒന്നായ ഓൺലൈൻ സയൻസ് ക്വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ (KSSP) ഓൺലൈൻ സയൻസ് പോർട്ടലാണ് ലൂക്ക (https://luca.co.in). യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം, ശാസ്ത്രഗതി എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതും പരിഷത്ത് തന്നെ. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ക്വിസ് സാദ്ധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്വിസ്സിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നവംബർ 20ന് അവസാനിച്ചു.

മൂന്നാം ഘട്ടം അവസാന ഘട്ടമാണ്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വെച്ച്‌ ഡിസംബർ 7 ന് നടക്കുന്നു . രാവിലെ 10 മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ e-mail വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക: [email protected]

Words of Wisdom

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Marie Curie

The first woman to win a Nobel Prize, the first person and only woman to win the Nobel prize twice and the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields!