ചോദ്യപ്പൂക്കളം

**ഓണാശംസകൾ**

നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൂക്കളുടെ പേരറിയാം...നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കളെകുറിച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലൂക്കക്വിസ്. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ സയൻസ് പോർട്ടലായ ലൂക്ക  ഒരുക്കുന്ന ഈ ക്വിസിൽ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക.  എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാം.

പൂക്കളെ കുറിച്ചറിയാം...
അപ്പോൾ തുടങ്ങാം..

ടീം ലൂക്കName (English)

10 thoughts on “ചോദ്യപ്പൂക്കളം

  1. നല്ല മത്സരവും ചോദ്യവും’ പ്രകൃതിയെ അറിയാനും പഠിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു

  2. മത്സരം ഒരുക്കിയ ലൂക്കയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒപ്പം ഓണാശംസകൾ

  3. അറിവുണർത്തും മത്സരം . ലൂക്കക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.