**ശനിവട്ടം-ഗ്രഹയോഗം ക്വിസ് **

2021 ഡിസംബർ 21 ന് നടക്കുന്ന വ്യാഴം ശനി ഗ്രഹയോഗത്തിന്റെ (Jupiter Saturn Conjunction) ഭാഗമായികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നോത്തരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആകെ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ശനിവട്ടം ക്വിസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒപ്പം ശനിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു ക്വിസും ലൂക്ക ക്വിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം..

ടീം ലൂക്കLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.