വ്യാഴത്തെ അടുത്തറിയാം

 

**വ്യാഴത്തെ അടുത്തറിയാം? - ക്വിസ് **

2022 സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം വ്യാഴം ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നോത്തരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആകെ 12 ചോദ്യങ്ങളാണ് വ്യാഴവട്ടം ക്വിസിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം..

ടീം ലൂക്കപേര്

8 thoughts on “വ്യാഴത്തെ അടുത്തറിയാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.