24 ദിവസ ക്വിസ് – ജനിതക ശാസ്ത്രം

GENETICS QUIZ DAY 1

ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ പഠനത്തിനായി പയറു ചെടികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം
മനുഷ്യ ജിനോമിൽ ഏതാണ്ട് 23,000 ജീനുകളുണ്ട്. പയർ ചെടികളിലെ ജിനോമിൽ എവ എത്രയുണ്ടാകും?
ജിനോം എന്നാൽ എന്താണ്?
മനുഷ്യ കോശത്തിൽ എത്ര ക്രോമസോമുകളുണ്ടാകും ?
World DNA Day എന്നാണ്?
GENETICS QUIZ DAY 1
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 2

ഒരു മനുഷ്യകോശത്തിലെ DNA യെ മുഴുവൻ നീളത്തിൽ ചേർത്തുവെച്ചാൽ ആകെ എത്ര നീളം വരും ?
തോമസ് മോർഗൻ ജനിതക പരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് പ്രാണികളെ ആയിരുന്നു?
ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകുന്നത് ?
സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീനിനെ ("Jumping Genes") നെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ കോശജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ. ഇവരുടെ പേര് എന്താണ്?
CRISPR - cas 9 ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയത് ?
GENETICS QUIZ DAY 2
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 2

Who won the Nobel prize for developing CRISPR-cas9 based gene editing
The reason for Down syndrome is
What is the length of the human DNA in a cell?
This is the picture of the cytogeneticist who discovered 'jumping genes'. Who is she?
Which insect did Thomas Morgan use for genetic experiments?
GENETICS QUIZ DAY 2
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 3

സസ്യങ്ങളുടെ കോശത്തിൽ DNA കാണപ്പെടാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഭാഗമേത്?
ആദ്യമായി ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സസ്യമേത്?
ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഡോ. ഹാർഗോബിന്ദ് ഖൊരാനയെ നോബൽ സമ്മാനാർഹാനാക്കിയ കണ്ടുപിടിത്തമേത്?
"The Selfish Gene" എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര്?
DNA യുടെ X-ray diffraction ചിത്രം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
GENETICS QUIZ DAY 3
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 3

This is the picture of DNA diffraction. How is this picture better known as?
DNA is absent in which part of a plant cell?
Dr Hargobind Khurana won the nobel prize for the discovery of
Which among the following is the first plant to undergo genome sequencing?
Who is the author of the famous book, “The selfish Gene’?
GENETICS QUIZ DAY 3
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 4

CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology യുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ക്രോമസോം ?
DNA യുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സുകളെ ചേർത്തുനിർത്തുന്നത്?
ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ജനിക്കുകയും ജോലിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത പ്രദേശം ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാക ?
സ്ത്രീകളിൽ രണ്ടു X ക്രോമോസോമുകളിൽ ഒരെണ്ണം പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്ന പ്രക്രിയ കണ്ടു പിടിച്ചതാര് ?
GENETICS QUIZ DAY 4
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 4

Who discovered the mechanism for inactivation of one copy of the X chromosome in a female?
What holds the double helices of DNA together?
Which of the following is the national flag of the country in which Gregor Mendel’s place of birth is currently located?
Which is the largest chromosome in humans?
In which city is the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology located?
GENETICS QUIZ DAY 4
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 5

"Jumping Genes " എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ്?
ഓരോ വ്യക്തിക്കും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡി എൻ എ (mitochondrial DNA ) മുഴുവനായും ലഭിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്?
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ, ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ്?
മെഡിക്കൽ ജനറ്റിക്‌സ് എന്ന ശാഖയുടെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാര് ?
ഡി എൻ എ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ?
GENETICS QUIZ DAY 5
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 5

Which of the following conditions is caused due to an abnormality in the chromosome number?
Who is known as the father of medical genetics?
Which of the following is known as ‘jumping genes’?
In every individual, mitochondrial DNA is inherited from which among the following?
What does DNA stand for?
GENETICS QUIZ DAY 5
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 6

The gene: An intimate history - എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്?
മൂലകോശങ്ങൾ/വിത്തു കോശങ്ങൾ (stem cells) എന്നാൽ
ഏതു വർഷമാണ് മനുഷ്യ ജീനോം പൂർണമായും ഡികോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്?
വാൾത്തർ ഫ്ലെമിങ്ങ് ( Walther Flemming) 1878 ൽ വരച്ച കോശവിഭജനത്തിൻ്റെ (മൈറ്റോസിസ്) ചിത്രം. ഏതു ജീവിയുടെ കോശങ്ങളാണ് ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്?
തന്മാത്രാ കത്രിക (molecular scissors) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?
GENETICS QUIZ DAY 6
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 6

This is the picture of mitosis that Walter Feming drew in 1878. Which organisms cells did he use to study mitosis?
In which year was the sequencing of the entire human genome completed?
Stem cells are cells which are
Who is the author of the book , ‘The gene: An intimate history’?
Which among the following is known as ‘molecular scissors’?
GENETICS QUIZ DAY 6
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 7

ആരുടെ പരീക്ഷണ ശാലയാണ് ഈച്ച മുറി അഥവാ Fly room എന്ന് അറിയപ്പട്ടിരുന്നത് ?
ഇൻസുലിന്റെ ഘടന കണ്ടു പിടിച്ചതിനും ഡി എൻ എ സീകുൻസിങ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനും നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ?
റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കണ്ടെത്തിയവർ ആണ് ചിത്രത്തിൽ. ഏത് വർഷമാണ് ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത്?
ക്രോമസോമുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖ
തന്മാത്രാ ലോകത്തിലെ നാടോടികള്‍ (Nomadic Inhabitants of the Molecular World) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനിതക ഭാഗം?
GENETICS QUIZ DAY 7
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 7

The study of chromosomes is known as
Which of the following is known as the nomadic inhabitants of the molecular world?
These scientists discovered restriction enzymes. In which year did they win the Nobel prize for the same?
Whose lab was known as the ‘fly room’?
Who won the Nobel prize for discovering the structure of insulin and inventing DNA sequencing technique?
GENETICS QUIZ DAY 7
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 8

ആരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജനിതകവിവരങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന ജൈവതന്മാത്ര DNA ആണെന്ന് ആദ്യമായി തെളിയിച്ചത്?
ഗ്രിഗർ മെൻഡെലിന്റെ ആരായിരുന്നു വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഡോപ്ലെർ?
ഡൌൺ സിൻഡ്രം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യത ?
സ്‌പൈനൽ മാസ്ക്കുലാർ അട്രോഫി എന്ന ജനിതക രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതു എങ്ങനെയാണ്?
റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കണ്ടെത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് ?
GENETICS QUIZ DAY 8
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 8

Spinal muscular atrophy is caused due to
Whose experiments proved that DNA was the moiety which contained genetic information?
The chance of having a child with Down syndrome
Christian Doppler was Gregor Mendel’s
Who discovered restriction enzymes?
GENETICS QUIZ DAY 8
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Quiz with ID = "47" does not exist.

GENETICS QUIZ DAY 9

യൂജെനിക്‌സിനെ ജനകീയമാക്കിയ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ ഫോട്ടോയാണിത്.ആരാണ് ഇദ്ദേഹം?
മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി മുഴുവനായും സീക്വൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രോമോസോം ഏതാണ് ?
‘ജെനെറ്റിക്സ്’ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ?
മനുഷ്യർ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് എത്ര കാലമായി?
ഇതിൽ ഏതു ബേസ് ആണ് ഡി എൻ എ യിൽ ഇല്ലാത്തത് ?
GENETICS QUIZ DAY 9
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 9

Which was the first human chromosome to be completely sequenced?
Which of the following bases is not present in DNA?
The term 'genetics' was coined by
This is the photograph of Charles Darwin’s cousin who popularized eugenics. Who is he?
Humans started agriculture almost how many years ago?
GENETICS QUIZ DAY 9
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 10

ഓസ്ക്കാർ ഹെർട്ട്വിഗ് (Oscar Hertwig) 1876 ൽ മിയോസിസ് കോശവിഭജനം നിരീക്ഷിച്ചത് ഏതു ജീവിയിൽ?
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമാസോം നമ്പർ ഉള്ള സസ്യം?
ലോക ക്രിസ്പർ ദിനം (CRSPR DAY) എന്നാണ്
എപിജെനെറ്റിക്സ്' എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനാരാണ്?
ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ഫൌണ്ടേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത ഏതു സർവ്വകലാശാലയിൽ ?
GENETICS QUIZ DAY 10
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 10

Gregor Mendel Foundation is situated in which University ?
Plant with largest number of chromosome ?
When is World CRISPR Day?
The term ‘Epigenetics ‘ was used for the first time by
This is the picture of Meiosis that Oscar Hertwig drew in 1876. Which organisms cells did he use to study Meiosis ?
GENETICS QUIZ DAY 10
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 11

ജനിതക രൂപങ്ങളുടെ (genotype) ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന ഈ ചതുരം ആദ്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതാര്?
ഫർമകോജിനോമിക്‌സ് (Pharmacogenomics ) എന്നാൽ എന്താണ്?
പരസ്പരം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ടു മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ജനിതകപരമായി എത്ര സാമ്യം ഉണ്ടാകാം?
ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പ്രശസ്തനായ ജീവശാസ്ത്രഞ്ജൻ ആര്?
ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് ഏതു വർഷമാണ് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് ?
GENETICS QUIZ DAY 11
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 11

Who is the famous biologist in this picture?
What is “pharmacogenomics''
The human genome project was completed in
Who developed this square to predict the genotype of an offspring?
How genetically similar are two random individuals?
GENETICS QUIZ DAY 11
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 12

മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ജീൻ ഏതാണ്?
ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനാരാണ്?
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഡിഎൻഎയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പെടാത്തതു ഏതാണ്?
രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതു ജനിതക രോഗമാണ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്?
ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി സെലേറെ ജീനോമിക്‌സ് എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്‌. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പൂർണ്ണമായും സീക്വൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജീനോം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ്.
GENETICS QUIZ DAY 12
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 12

Which genetic disease, known as the ‘royal disease’ was seen in multiple individuals in her family?
Who is the famous scientist in this picture?
This is the picture of the president of a private company, Celera Genomics. He was one of the first humans to get his genome sequenced. Who is he?
Which of the following is not one of the different forms of DNA?
Which is the largest gene in human beings?
GENETICS QUIZ DAY 12
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 13

ഇവ ഏത് കോശ ഘടകത്തിന്റെ (cell organelles) ഘടന ആണ്?
ക്രോമോസോമുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി അവയുടെ അവസാനഭാഗത്ത് ആവർത്തനസ്വഭാവമുള്ള നീളൻ DNA സീക്വൻസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന എൻസൈം?
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്?
ജനിതക കോഡുകളെ കുറിചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനക്ക് നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്?
പ്രോട്ടീൻ നിർമാണവേളയിൽ നിശ്ചിത അമിനോ ആസിഡുകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അഡാപ്റ്ററുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന RNA ഏത്?
GENETICS QUIZ DAY 13
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 13

Who is the author of this book?
Which are these cell organelles?
Which enzymes help in adding repetitive sequences at the end of a chromosome?
Which RNA acts as an adapter by carrying amino acids during protein synthesis?
He received the Nobel Prize for identifying the genetic code. Who is he?
GENETICS QUIZ DAY 13
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 14

റൈബോസോമിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാവനകൾക്ക് 2009ഇൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്
പ്രധാന ക്രൊമാറ്റിൻ DNAയ്ക്ക് പുറമേ ബാക്റ്റീരിയകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന താരതമ്യേന ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള DNA?
CRISPR ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?
ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായി പകുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കോശവിഭജനത്തിൻറെ പേര്?
DNA യിൽ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന "മ്യൂട്ടാജെനു"കളിൽ പെടാത്തത്?
GENETICS QUIZ DAY 14
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 14

Who is known as the mother of CRISPR gene editing technology ?
Which type of cell division halves the total number of chromosomes?
Which of the following is NOT a mutagen capable of creating a mutation in DNA?
Relatively small circular DNA found in bacteria in addition to the main chromatin DNA?
He was awarded the Nobel prize in chemistry in 2009 for his contributions to the study of the structure and function of ribosomes. Who is he?
GENETICS QUIZ DAY 14
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 15

Y-ക്രോമസോമുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ?
മനുഷ്യ സ്ത്രീകളിലെ ബാർ ബോഡിയുടെ എണ്ണം?
"പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി " എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശഘടകം ഏതാണ്?
റൈബോസോം കണ്ടുപിടിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്?
പ്രസിദ്ധമായ ഫ്ലോറ (Flora) - സയൻസ് ജേർണലിൽ മെൻഡലിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏതു വർഷമായിരുന്നു ഇത്?
GENETICS QUIZ DAY 15
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 15

Genes present on Y-chromosomes are inherited by?
He discovered ribosomes. Who is he?
In which year Mendel's work was in the journal Flora ?
Number of Barr body in human females is?
Which cellular organelle is known as the ‘protein factory of the cell’?
GENETICS QUIZ DAY 15
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 16

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഈ പൂച്ചെടിയുടെ ജനുസ്സിനു, 'ഹെറിഡിറ്ററി ജീനിയസ് ' എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പര്യവേക്ഷകന്റെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ പേര് എന്താണ്?
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഡി എൻ എ യിൽ അഡിനൈൻ എന്ന ബേസിന്റെ അളവ് തൈമിൻ എന്ന ബേസിന്റെ അളവിന് തുല്യമായിരിക്കും. അത് പോലെ സൈറ്റോസിൻ എന്ന ബേസിന്റെ അളവ് ഗ്വാനിൻ എന്ന ബേസിനു തുല്യമായിരിക്കും. ഈ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തിയത് ആര്?
ഒരേ ജനിതകരൂപമുള്ള (Genotype) സങ്കരയിനങ്ങളെ (Hybrids) വിളിക്കുന്നത്?
ഡി.എൻ. എ.യുടെ ഇരട്ട ഫെലിക്സ് ഘടന കണ്ടെത്തിയവർ
ട്രാൻസ്പസോൻസ് അഥവാ ജമ്പിങ് ജിനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്?
GENETICS QUIZ DAY 16
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 16

This genus of flowering plant found in South Africa is named after the British explorer who wrote the book 'Hereditary Genius'. what is that name
Who discovered the double helical structure of DNA?
Who discovered transposons or jumping genes?
The amount of the base adenine in the DNA of all organisms is equal to the amount of the base thymine. Similarly, the amount of base cytosine is equal to that of base guanine. Who discovered this theory?
Hybrids with the same genotype are called?
GENETICS QUIZ DAY 16
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 17

ഈ ജീനിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് തലസീമിയ എന്ന ജനിതക രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്
വിഖ്യാത പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചാൾസ് ഡാർവിനെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ദ്വീപ് ഏതാണ്?
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇരട്ടകളുടെ ജനന നിരക്ക് ഉള്ള വംശീയ വിഭാഗം
ഈ ജീനിലെ വ്യതിയാനം പാരമ്പര്യ സ്തനാർബുദത്തിന് കാരണമാകും
ഒരു സൊമാറ്റിക് കോശത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ക്ലോൺ ചെയ്യപ്പെട്ട സസ്തനി
GENETICS QUIZ DAY 17
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 17

Changes in this gene cause the genetic disease thalassemia
The ethnic group with the world's highest twins birth rate
This is the first mammal to be cloned from adult somatic cell
Which island inspired renowned naturalist Charles Darwin to formulate his theory of evolution?
A variation in this gene can cause hereditary breast cancer
GENETICS QUIZ DAY 17
എനിക്ക് {{maxScore}} ല്‍ {{userScore}} സ്കോര്‍ കിട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്കോ ?
{{title}}
{{image}}
{{content}}

GENETICS QUIZ DAY 18

അരിവാൾ രോഗം (സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ) ഒരു ജനിതക വൈകല്യമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ?
ജീനോം സ്വീക്വൻസിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ വിള ?
ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിലും ന്യൂറോളജിയും പഠനങ്ങൾക്കായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ജീവിയെ തിരിച്ചറിയാമോ ?
ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തന്മാത്രകളെ വേർത്തിരിച്ചെടുക്കാൻ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറെസിസ് (Gel electrophoresis) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവ വേർത്തിരിക്കുന്നത് ?