1. പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായ റെയർ എർത്ത് മൂലകം ഏതാണ്? ഇത് ലന്തനൈഡുകളിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൂലകമാണ്.


Leave a Reply