ജൈവകേരളം

 

**ജൈവകേരളം - കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി**

കേരളപ്പിറവിയുടെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നോത്തരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആകെ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വിസിൽ ഉണ്ടാവുക. മികച്ച സ്കോർ നേടുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഉത്തരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള വിശദാംശങ്ങളും വായിക്കുമല്ലോ.  അപ്പോൾ തുടങ്ങാം..

ടീം ലൂക്കപേര്
ഫോൺ നമ്പർ
ഇ മെയിൽ വിലാസം
പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്‌

3 thoughts on “ജൈവകേരളം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.