98.ഫലൂദ

രണ്ട് അമ്മമാരും രണ്ട് മക്കളും ഒരമ്മൂമ്മയും ഒരു പേരക്കുട്ടിയും കൂടി ഫലൂദ കഴിക്കാൻ പോയി. ഫലൂദയ്ക്ക 30 രൂപ വിലയാണ്. എല്ലാവരും ഓരോ ഫലൂദ കഴിച്ചു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരും പേഴ്സെടുത്തിട്ടില്ല എന്നു മനസ്സിലായത്. ഭാഗ്യത്തിന് പേരക്കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിൽ 100 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ബില്ല് പേ ചെയ്തു. എങ്ങനെ?

ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഉത്തരത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന വഴിയും എഴുതുന്നത് നന്നാവും. ശരിയുത്തരവും ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ പേരും ഡിസംബർ 14ന് ഇതേ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: