97. ടൈയുടെ നിറം

 

മി.ബ്ലാക്ക്, മി. ബ്രൗൺ, മി. ഗ്രീൻ എന്നിവർ ഒരു സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ ധരിച്ചിരുന്ന ടൈ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ ഗ്രീൻ നിറങ്ങളിൽ ഉള്ളവയും. സംസാരമധ്യേ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ടൈ ധരിച്ച ആൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു  “ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ.. നമ്മുടെ പേരുകളുടെ നിറത്തിലുള്ള ടൈകൾ ആണു നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആരും തന്നെ സ്വന്തം പേരിന്റെ നിറമുള്ള ടൈ ധരിച്ചിട്ടില്ല.” ഇത് കേട്ട മി. ബ്രൗൺ തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരുടെയും ടൈയുടെ നിറം കണക്കാക്കാമോ?

ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഉത്തരത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന വഴിയും എഴുതുന്നത് നന്നാവും. ശരിയുത്തരവും ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ പേരും ഡിസംബർ 14ന് ഇതേ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

2 thoughts on “97. ടൈയുടെ നിറം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: