96. ബ്രഡ് ടോസ്റ്റർ

 

ഒരു ബ്രഡ് ടോസ്റ്ററിൽ ഒരു സമയം രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഒരു വശം മാത്രം. ഇതിനു ഒരു മിനിട്ട് സമയം എടുക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു രണ്ട് സ്ലൈസ് എ, ബി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. എ1, ബി1, എ2, ബി2 എന്നിങ്ങനെ വശങ്ങളും. ഒരു തവണ എ യും ബിയും ടോസ്റ്ററിൽ ഇട്ടാൽ എ1,ബി1 ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലൈസ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 2 മിനിട്ട് എടുക്കും. 3 സ്ലൈസ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര സമയം എടുക്കും? എങ്ങനെ ചെയ്യാം?

ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഉത്തരത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന വഴിയും എഴുതുന്നത് നന്നാവും. ശരിയുത്തരവും ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ പേരും ഡിസംബർ 14 ന് ഇതേ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: