83. സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത

1,8,17,18,26,27 എന്നീ സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമോ?

ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു സൂചന : ഈ സംഖ്യകൾ ഒരു ശ്രേണി അല്ല. ഈ സംഖ്യകളിൽ ഒരു ഗണിതക്രിയ നടത്തി നോക്കൂ – അതെന്തുമാവാം. ഗുണനമോ ഹരണമോ വർഗം കണ്ടു പിടിക്കലോ അങ്ങനെ എന്തും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എല്ലാ സംഖ്യകളിലും ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഗണിത ക്രിയ ആകണം. ഉദാഹരണത്തിനു: 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാം 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. ഗുണനഫലത്തിനു പൊതുവായ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കൂ.

 

ഇവയുടെ ക്യൂബ് ലെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ കിട്ടും.

1*1*1 = 1

8*8*8 = 512 (5+1+2 = 8)

17*17*17 = 4913 (4+9+1+3 = 17)

18*18*18 = 5832 (5+8+3+2 = 18)

26*26*26 = 17576 (1+7+5+7+6 = 26)

27 * 27*27 = 19683 (1+9+6+8+3 = 27)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: