84. പൂട്ടും താക്കോലും – വീഡിയോ പസിൽ

ഒരു വീഡിയോ പസിലാണ്. വീഡിയോ കാണൂ… ഉത്തരം കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.

അവതരണം : കെ.വി.എസ്. കർത്താ കടപ്പാട് : യുറീക്ക ടെലിവിഷൻ

ഉത്തരം താഴെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.

 

ഒന്നല്ല, രണ്ടു ക്ലൂ ഉണ്ട് :

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: