72. ഭിന്നസംഖ്യ

ഏതാണു കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത ഭിന്നസംഖ്യ : 17/74, 29/98, 35/152, 42/162, 87/372,74/372

ഉത്തരം താഴെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.

ശരിയുത്തരം അയച്ചവർ : സ്നിഗ്ദ നായർ, അശ്വതി ഹരികൂമാർ, ആദിത്യ പി.എസ്.

 

74/372 മറ്റ് സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും പൊതുവെ ഉള്ള അക്കം നീക്കം ചെയ്താൽ ¼ കിട്ടും.

¼,2/8,3/12,4/16,8/32,4/32

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: