ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ  ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വൃത്തങ്ങളിൽ എഴുതുക. ഒരു നിബന്ധന – ഒരു വൃത്തവുമായി നേർ രേഖയിൽ ഉള്ള വൃത്തങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു ‘എ’ എന്ന വൃത്തത്തിൽ 1 എഴുതിയാൽ ‘ബി’, ‘സി’, ‘ഡി’ എന്നീ വൃത്തങ്ങളിൽ 2 എഴുതാൻ പാടില്ല.

ഉത്തരം താഴെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.

ഉത്തരം ശരിയാക്കിയവർ: രാജേഷ്, അർച്ചന പി, അജീഷ് ബാബു, നേഹ പി.പി.,സാനിയ എം, ആദിത്യ പി.എസ്,

 

ചിത്രത്തിൽ സി എന്ന വൃത്തം എച്ച് ഒഴികെയുള്ള വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഒന്നും എട്ടും ഒഴികെ ഉള്ളവയോട് ചേർന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ട്, ഇടത്തും വലത്തും. അതുകൊണ്ട് സി എന്ന വൃത്തത്തിൽ 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. എഫ് എന്ന വൃത്തത്തിലും ഇതേ അവസ്ഥയാണു. അതിനാൽ സി എഫ് എന്നിവയിൽ 1, 8 എന്നെ സംഖ്യകൾ എഴുതാം. ഈ ക്രമത്തിൽ ഒന്നിലധികം രീതികളിൽ എഴുതാം

  1. A – 2, B – 5, C – 8, D – 6, E – 3, F – 1, G – 4, H – 7
  2. 2.A – 2, B – 6, C – 8, D – 5, E – 4, F – 1, G – 3, H – 7
  3. A – 7, B – 3, C – 1, D – 4, E – 5, F – 8, G – 6, H – 2
  4. A – 7, B – 4, C – 1, D – 3, E – 6, F – 8, G – 5, H – 2

Leave a Reply