ബഹിരാകാശവാരം ക്വിസ്

 

**ലൂക്ക - ബഹിരാകാശ ക്വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം**

 ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ ക്വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം.

  • 14 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക.
  • ബഹിരാകാശം , ചാന്ദ്രയാത്രകള്‍, ജ്യോതിശാസ്ത്ര ചരിത്രം, സൗരയൂഥം, നക്ഷത്രപരിണാമം, ടെലസ്കോപ്പുകള്‍, ഗ്രഹണം, എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 പേര്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.