സംഖ്യാശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കാം

38, 39

രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ആണ് ഈ സംഖ്യാ ശ്രേണി.

2×3, 2×5, 2×7,3×5,3×7,2×11,2×13,3×11,2×17,5×7,2×19,3×13

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: