മാന്ത്രികചതുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

ഇതിലെ സംഖ്യകൾ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കൂ, കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു മാന്ത്രിക ചതുരം ആയിരിക്കും. അതിലെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഈ മാന്ത്രിക ചതുരത്തിന്റെ അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടതും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: