ഓണപ്പൂവ് /ചെറുകാശിത്തുമ്പ ശാസ്ത്രീയനാമം :Impatiens minor കുടുംബം  :  Balsaminaceae ഇംഗ്ലീഷ്  : Minor Balsam

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.