നവകേരളം – ക്വിസ്

നവകേരളം - ക്വിസ് - ലേക്ക് സ്വാഗതം

 

  • ആകെ 20 ചോദ്യങ്ങൾ, 10 മിനിറ്റ് സമയം
  • ഒരേ മാർക്ക് കൂടുതൽ പേർക്ക് വന്നാൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന Quiz time പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
  • നിങ്ങളുടെ പേരും  സ്കൂളിന്റെ പേരും തെറ്റുവരുത്താതെ ഇംഗ്ലീഷില്‍ പൂരിപ്പിക്കുമല്ലോ.

 

Name
Phone
School
Class

ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോറും ഉത്തരങ്ങളും അറിയാം..Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.