ലൂക്ക പസിലുകൾക്ക് തുടക്കമായി

ലൂക്ക പസിലുകൾക്ക് തുടക്കമായി. തിങ്കൾ , ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ലൂക്ക പസിൽ പേജിൽ പുതിയ പസിലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: