81. വിട്ടുപോയ സംഖ്യ

വിട്ടു പോയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക

1,8,15,3, — ,19,9,18,10, —,14, 7,5,4, — ,13, 0, 12, 16, —

 

ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു സൂചന : 0 ംമുതൽ 19 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഇത് കിട്ടും. അങ്ങനെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യകളും കണ്ടെത്താം. ആ ക്രമം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ. ഉത്തരവും കിട്ടും.

 

0 മുതൽ 19 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നിരത്തി എഴുതുക. 1 ൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക. 7 കൂട്ടുക. കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ശ്രേണിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. ഒരു തവണ ഭാഗമായവ നീക്കം ചെയ്യുക. 19 ലെത്തുമ്പോൾ 0 മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുക.

11, 2 , 6, 17 എന്നിവയാണു വിട്ടുപോയ സംഖ്യകൾ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: