രാവിലെ വന്ന പത്രത്തിൽ ആകെ 16 പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നിനകത്ത് മറ്റൊന്നായി 4 താളുകൾ. ഓരോന്നിലും 4 പേജുകൾ. അതിൽ ഒരു താള്‍ പറന്നു പോയി. പറന്നു പോയ താളിലെ ഒരു പേജ് 13 ആയിരുന്നു. മറ്റു പേജ് നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെ?

ഉത്തരം കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.

ഉത്തരം :3 , 4 , 14

ശരിയുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയവർ : നേഹ പി.പി., മിലിന്ദ് വി.കെ., സിലാസ്, രമേഷൻ എം, ശരണ്യ, ജോജി, അരുൺ, ഏഞ്ചൽ മറിയ മൈക്കിൾ, ഹരികുമാർ, ശ്രീനിധി അജിത്ത്, സഞ്ജയ് കൃഷ്ണ, ആദിത്യ കെ.വി, മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, സിജിൻ, മോഹൻ

One Reply to “4. പറന്നുപോയ പത്രം”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.