വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് വീഡിയോ മത്സരം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് വീഡിയോ മത്സരം

പ്ലസ് ടു തലം വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് വീഡിയോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആകർഷകമായ ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ നേടാനും അവസരം! രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി 15 സെപ്റ്റംബർ 2023. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സയൻസ് പീപ്പിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
വിശദവിവരങ്ങള്‍


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: