ക്യൂബിന്റെ എത്രഭാഗം ?

27 ചതുരക്കട്ടകൾക്ക് 162 മുഖങ്ങൾ (27×6 =162). ഇവയിൽ 54 എണ്ണം കറുത്ത നിറത്തിൽ ആയിരിക്കും (9×6=54). അതായത് ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് പ്രതലം കറുത്തിരിക്കും.

(54/162=1/3)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: