സംഖ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കാം

ഇതാണ് ഒരുത്തരം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാധ്യമാണോ? എങ്കിൽ അവ കൂട്ടുകാർ തന്നെ കണ്ടെത്തൂ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: