മനുഷ്യശരീരം – പദപ്രശ്നം

കളങ്ങളിൽ തൊട്ട് പൂരിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. പച്ച ശരി വന്നാൽ (✅ )പദം ശരിയായി

4 thoughts on “മനുഷ്യശരീരം – പദപ്രശ്നം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: