പരിസ്ഥിതി ദിനം 2024- ടൂൾക്കിറ്റ്
ആമുഖ ലേഖനം


പോസ്റ്ററുകൾ


പരിസ്ഥിതി ദിനം -തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ-പ്രത്യേക പതിപ്പ്

പ്രത്യേക പതിപ്പ് സ്വന്തമാക്കാം

ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനസ്ഥാപനം – ടൂൾക്കിറ്റ്

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം – ടൂൾക്കിറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം


കാലാവസ്ഥാമാറ്റം സംബന്ധമായ ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ


പഠനസാമഗ്രികൾ

  1. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ഭൌതികശാസ്ത്രം
  2. ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥാമാറ്റം പ്രവചിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?
  3. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
  4. കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
  5. സമുദ്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും
  6. ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ
  7. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം – അഡാപ്റ്റേഷനും ജിയോ എഞ്ചിനിയറിംഗും
  8. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം – മിറ്റിഗേഷൻ
  9. കുറഞ്ഞ കാർബൺ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ
  10. കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും സമൂഹവും
%d bloggers like this: