പരിസരദിന ടൂൾക്കിറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം

ഈ വർഷത്തെ പരിസരദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ അവതരണങ്ങൾ, സ്ലൈഡുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൂക്ക തയ്യാറാക്കിയ പരിസരദിന ടൂൾകിറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം… ചിത്രങ്ങളിലും തലക്കെട്ടിലും തൊട്ട് വായിക്കാം.. വീഡിയോ കാണാം..

%d bloggers like this: