ക്വിസ്സിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കാം

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് - ലേക്ക് സ്വാഗതം

  • 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക.
  • വീട്ടുകാരോടും കൂട്ടുകാരോടും ചോദിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം.
  • ഉത്തരത്തിന് ഒപ്പം കൊടുത്ത വിശദീകരണങ്ങളും വായിക്കുമല്ലോ

 

Name (In English)
Age

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി. ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം.. 

%d bloggers like this: