ശാസ്ത്രപൂക്കള മത്സരം – വിജയികൾ

ലൂക്ക ശാസ്ത്രപൂക്കള മത്സരം വിജയികൾ

 • ഒന്നാം സ്ഥാനം
  • ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഒലവക്കോട് ബ്രാഞ്ച്
 • രണ്ടാം സ്ഥാനം
  • Mathematics Department, IIST തിരുവനന്തപുരം
 • മൂന്നാം സ്ഥാനം
  • Team SPAP, School of Pure and Applied Physics, Mahatma Gandhi University, Kottayam

പ്രോത്സഹന സമ്മാനത്തിന് അർഹരായവർ

 1. കേരള ഫയർ & സേഫ്റ്റി സ്റ്റേഷൻ, അങ്കമാലി, എറണാകുളം
 2. നിരുപമയും സംഘവും , ഭൂമി, കാരിയാട് സൌത്ത്, കണ്ണൂർ
 3. അവന്തിക കെ.എസ്., പന്തീരങ്കാവ് , കോഴിക്കോട്
 4. നിഷാൽ ഒ.പി., നിനവ്, തേലേമ്പ്ര, കണ്ണൂർ

വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ..

സമ്മാനം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വിജയികളെ അറിയുക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഒലവക്കോട് ബ്രാഞ്ച്
IIST തിരുവനന്തപുരം
Team SPAP
%d bloggers like this: