റേഡിയോ ലൂക്ക ശില്പശാല – അസൈൻമെന്റ് 1

ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കൂ..

രണ്ടാംദിവസം ജിനോയ് ജോസ് പി. അവതരിപ്പിക്കുന്ന എന്നുടെ ഒച്ച കേട്ടുവോ വേറിട്ട് എന്ന സെഷന് മുന്നോടിയായി ചെയ്യേണ്ട അസൈൻമെന്റ്. താഴെ ഓഡിയോ കേൾക്കൂ.. ശേഷം പൂരിപ്പിക്കൂ..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: