55. വാക്കേത് ?

ഇതാ കുറച്ച് വാക്കുകൾ
  • കമല
  • മരട്
  • ചരൽ
  • വിമല
  • അരവി
  1. യുക്തിപരമായി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ. മുകളിലുള്ള വാക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓരോ അക്ഷരം രഹസ്യമായി ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി. മൂന്നു പേർക്കും ഒരു വാക്കിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നൽകിയത്.
  2. അവർക്ക് കൊടുത്ത മൂന്നക്ഷരങ്ങളും ചേർത്തുവച്ചാൽ മുകളിലുള്ള വാക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു.
  3. ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധിമാനോട് ചോദിച്ചു.
“ഏതു വാക്കിന്റെ അക്ഷരമാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് എന്ന് അറിയാമോ?”
ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു “അറിയാം”
രണ്ടാമനോടും ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു. ഒന്നാമൻ്റെ ഉത്തരം വിശകലനം ചെയ്തു കൊണ്ട് രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു. ” അറിയാം”
മൂന്നാമനോടും ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു. ഒന്നാമൻ്റെയും രണ്ടാമൻ്റെയും ഉത്തരം വിശകലനം ചെയ്തു കൊണ്ട് മൂന്നാമനും പറഞ്ഞു. ” അറിയാം”
വാക്ക് ഏതാണ്?

ഉത്തരം താഴെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താം.

ഉത്തരം ശരിയാക്കിയവർ: അർച്ചന, നേഹ, ഫർഹാന

 

ഒന്നാമൻ അറിയാം എന്നു പറയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള അക്ഷരം ക , ട് , ച , ൽ , അ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകണം. ഇതിൽ നിന്നും വാക്ക് ” വിമല ” അല്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. രണ്ടാമൻ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള അക്ഷരം ല , വി , ച , ൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകണം. മ യും ര യും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ “മരട് ” എന്ന വാക്കും അല്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. മൂന്നാമനും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള അക്ഷരം മ ആകാനേ വഴിയുള്ളു. കയ്യിൽ ര ആണെങ്കിൽ “ചരൽ ” ആണോ ” അരവി ” ആണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് “ചരൽ ” ” അരവി ” എന്ന രണ്ടു വാക്കുകളും അല്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. അതിനാൽ വാക്ക് “കമല” എന്നതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: