ഫിസിക്സ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം – ചേരുംപടി ചേർക്കാം


അധികവായന

1901

വിൽഹെം കോൺറാഡ് റോൺട്ജൻ

വാതകങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടതാപം (Specific Heat), പരലുകളുടെ (Crystal) താപചാലകശേഷി, തുടങ്ങി ഒട്ടേറ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായത് എക്സ്-റേയുടെ കണ്ടുപിടിത്തമാണ്.

1912

ഗുസ്താഫ് ഡാലൻ

ലൈറ്റ് ഹൗസുകളിലെ അസിറ്റിലിൻ ഉപഭോഗം വളരെയേറെ മിതപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഈ സൗരവാൽവിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിനാണ് ഡലന് 1912-ൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

1983

സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ

ചന്ദ്രശേഖർ പരിധി (Chandrasekhar limit)– ഒരു നക്ഷത്രം വെള്ളക്കുള്ളനായി മാറാനുള്ള ഉയർന്ന ദ്രവ്യമാനപരിധിയാണു ചന്ദ്രശേഖർ പരിധി.

2000

ജാക്ക് കിൽബി

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കണ്ടെത്തൽ

2014

ഇസാമു അകസാക്കി

കൂടുതൽ ഊർജക്ഷമവും ദീപ്തവുമായ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകൾ (എൽ ഇ ഡി) വികസിപ്പിച്ചതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്കും

2018

ഡോന സ്ട്രിൿലാന്റ്

ലേസർ മേഖലയിലെ ഗവേഷണത്തിന്. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിത

1 thought on “ഫിസിക്സ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം – ചേരുംപടി ചേർക്കാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: