പദപ്രശ്നം – ജീവന്റെ ഉത്പത്തി

കളങ്ങളിൽ തൊട്ട് പൂരിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. പച്ചനിറമായാൽ പദം ശരിയായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: