ചാന്ദ്രദിന പരിപാടികൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും ബാലവേദിയും ജൂലായ് 21 ചാന്ദ്രദിനത്തിന് വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ലൂക്കയുടെ ചാന്ദ്രദിന പ്രത്യേക പതിപ്പ് LUNAR LUCA സ്വന്തമാക്കാം


ലേഖനങ്ങൾ

%d bloggers like this: