പൂട്ടും താക്കോലും


2024 മെയ് 1 മുതൽ 30 വരെ

പസിലുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച പി.ഡിഎഫ്.പതിപ്പ് സ്വന്തമാക്കാം

ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന പസിൽ പരമ്പര

Total Attempts18,100
Total Participants2,968

  • എല്ലാ ദിവസവും 3 പസിലുകൾ.
  • ഉത്തരങ്ങൾ quiz.luca.co.in വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകാം.
  • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിദിന അപ്ഡേറ്റിനും സംശയനിവാരണത്തിനുമായി പസിൽ ക്ലബ് – വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്
  • എല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായും നേരിട്ടുമുള്ള പസിൽ, ഗണിത കളരി
  • Solve three puzzles daily.
  • Submit answers through the quiz.luca.co.in website.
  • Puzzle Club, a WhatsApp group, offers daily updates and assistance to students.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പസിലുകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയവർ

NameCategory
1Sooryadev.RPrimary
2Geofferin George SajiHighschool
3Ajnas.Primary
4Abhirami. M. APrimary
5Athira R PHigher secondary
6Almas OHighschool
7Umesh P NarendranGeneral

8ALPHIN BINOYIHighschool
9Divyashree. MHighschool
10Aradhya KmHighschool
11ആത്മിക സി എസ്Primary
12ShefinHighschool
13Anat chackoHigher secondary
14ശിവനന്ദ. EHighschool
15AnaghaviswamHighschool
16Mathew George DavidHighschool
17AmrithaHighschool
18JNANASREE P PRABHUHighschool
19Abhirami MinishPrimary
20Ayisha ReemHighschool
21RoshonPrimary
22SREE GOVIND I KHighschool
23Shivanya. KHighschool
24Rifa.NHighschool
25Fathimath ShifaHighschool
26Anusha Ramesh. VHigher secondary
27AadidevpHighschool
28Sreedevi.mHigher secondary
29PradhithHighschool
30Nile N RHighschool
31Revathi.kHighschool
32ABHINAYA. KPrimary
33Abhiraam kuruvanthodyPrimary
34Pranav D PCollege
35Nima Murukan SCollege
36Anishka. PPrimary
37Muhammed Shan KNHighschool
38Devadarshan. BHighschool
39Devananda K. SHigher secondary
40സനുഷ. എസ്Primary
41Ahalia K RameshHighschool
42Asna fathimaHighschool
43Bewin Wilson MathewsHigher secondary
44Gowri Theertha. CPrimary
45Aman V ShankarPrimary
46Isaac SajuHighschool
47Anna AjaiPrimary
48Maria RajuCollege
49Ardra RajeeshPrimary
50Aneesh MadatharaPrimary
51Sree ranjini. PPrimary
52Advaita ShajithHighschool

30 Day Puzzle Series Feedback Form

Google Meet link: https://meet.google.com/njr-oqwd-qsq

പസിലുകൾ ഇതുവരെ

പസിലുകൾ ക്രോഡീകരണം
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പസിൽ ക്ലബ്ബിൽ അംഗമാകാം


#ബുദ്ധിക്കിത്തിരി_വ്യായാമം

Mind-boggling puzzles in Logic and Mathematics


അസാധ്യം എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നതും എന്നാൽ സാധ്യമാണ് എന്ന് ഒന്നു ശ്രമിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നതും ആയ ബുദ്ധിപരമായ വ്യായാമമാണ് പസിലുകൾ. പസിലുകളുടെ നിർദ്ധാരണത്തിനായുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ചിന്താപദ്ധതികളെ മാറ്റിമറിക്കും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന നാനാവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നിർദ്ധാരണത്തിന് നാം അറിയാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം.


%d bloggers like this: