കാലാവസ്ഥാമാറ്റം – 10 പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

  1. ലൂക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച – കാലാവസ്ഥാമാറ്റം – പദമേഘം സ്വന്തമാക്കാം
  2. ലൂക്കയുടെ ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു സന്ദർശിക്കാം

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: