ആദിത്യ വിക്ഷേപണം

ചന്ദ്രയാൻ – 3 നു പിന്നാലെ മറ്റൊരു മഹത്തായ ദൗത്യത്തിന് ഇസ്രോ (ISRO) തയ്യാറാകുന്നു. സൂര്യനെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ‘ആദിത്യ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബര്‍ 2 ന് വിക്ഷേപിക്കുന്നു


%d bloggers like this: