ഓണം – ചോദ്യപ്പൂക്കളം

 

**ഓണാശംസകൾ**

നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൂക്കളുടെ പേരറിയാം...നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കളെകുറിച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലൂക്കക്വിസ്. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ സയൻസ് പോർട്ടലായ ലൂക്ക (https://luca.co.in)യും ഒരുക്കുന്ന ഈ ക്വിസിൽ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക.  എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാം.

പൂക്കളെ കുറിച്ചറിയാം...
അപ്പോൾ തുടങ്ങാം..

ടീം ലൂക്കName

 

%d bloggers like this: