കോഴിയല്ല കോഴിമുട്ടയാണ് ആദ്യമുണ്ടായത് !!!

അങ്ങനെ  അക്കാര്യം തീരുമാനമായി

പുതു  വര്‍ഷം

LUCA STORIES 1

Cross

ലൂക്കയില്‍

പോയ വർഷം

പ്രധാന ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ

ലേഖനങ്ങൾ

ലൂക്കയിൽ വായിക്കാം

ജീവപരിണാമം മുതല്‍ ഡാറ്റ സയന്‍സ് വരെ

കോഴ്സ് ലൂക്കയില്‍

ബിന്ദു ടീച്ചര്‍, അരീക്കോട്

“”

പുതിയ ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്തിയിലിടം പിടിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം നോക്കുക ലൂക്കയിലാണ്. ശാസ്ത്ര ചിന്തയും ശാസ്ത്രബോധവും വളര്‍ത്തുന്നതില്‍ ലൂക്കയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

ശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ സംവാദങ്ങള്‍, കണ്ടെത്തലുകള്‍ ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍

Arrow

ക്വിസ്സുകള്‍ക്കും പസിലുകള്‍ക്കുമായി പ്രത്യേക പേജ്..പ്രതിദിന ക്വസ്സുകളും ദിനാചരണ ക്വിസ്സുകളും.. പദപ്രശ്നങ്ങള്‍

ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ

ഇന്ററാക്ടീവ് പുസ്തകങ്ങൾ

പുതുമയുള്ള പംക്തികൾ

ശാസ്ത്ര വാർത്തകളുടെ വിശകലനം

ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് ഒരു വഴികാട്ടി

Twitter
YouTube
Instagram
Facebook

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ  ജനപക്ഷവായന

LUCA SCIENCE PORTAL

www,luca.co.in

Plus