ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനപക്ഷ വായന

ലൂക്കയിൽ ഈ ആഴ്ച്ച

ഡോ.ജോർജ്ജ് തോമസ് എഴുതുന്നു...

വായിക്കുക

Circled Dot

ലൂക്കയിൽ ഈ ആഴ്ച്ച

ഡോ.മനോജ് വെള്ളനാട് എഴുതുന്നു...

വായിക്കുക

Circled Dot

ലൂക്കയിൽ ഈ ആഴ്ച്ച

ഡോ. ജിജോ.പി.യു. എഴുതുന്നു...

വായിക്കുക

Circled Dot

ലൂക്കയിൽ ഈ ആഴ്ച്ച

ഡോ. സി. പ്രേംശങ്കര്‍,  ഡോ. സുനില്‍ തോമസ് തോണിക്കുഴിയില്‍ എഴുതുന്നു...

വായിക്കുക

Circled Dot

ലൂക്ക സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ

Tooltip

ലേഖനം

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ  മായം, അവയുടെ അപകടം, മായം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി മുതലായവ ഡോ. കെ കെ വിജയന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

ക്വിസ്സുകൾ പദപ്രശ്നങ്ങൾ പസിലുകൾ ഒട്ടേറെ പഠനവിഭവങ്ങൾ

Q

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca

ലൂക്കയുടെ ഇന്‍സ്റ്റാപേജ് പിന്തുടരു…

ശാസ്ത്രകൗതുകം നിറഞ്ഞ  ദൃശ്യാനുഭവം

മലയാളത്തിലെ ഏക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനപക്ഷ വായന